O projektu

Základní informace

img

Sdílení zkušeností a vytvoření mezinárodní platformy v oblasti podpory regionálních produktů

Regionální značení je jedna z cest, jak zviditelnit venkovské regiony a podpořit rozvoj sociálně, kulturně a environmentálně orientované ekonomiky v oblastech, které jsou zajímavé svým přírodním a kulturním bohatstvím. Hlavní podporovanou skupinou jsou zdejší podnikatelé (řemeslníci, zemědělci, malé a střední firmy), jejichž schopnosti a dovednosti pomáhají šířit dobré jméno regionu a naopak pro ně znamená identifikace s regionem jedinečnou marketingovou příležitost.

Regionální značky přispívají také k rozvoji udržitelného cestovního ruchu – umožňují turistům orientaci při nákupech v turistických regionech, poskytují jim alternativu ke „konzumnímu stylu“ cestovního ruchu nejen díky místním výrobkům, ale i díky propagaci a osvětě, která značení doprovází. Nákup místních výrobků a využívání místních surovin také snižuje zátěž životního prostředí vzhledem ke kratším přepravním vzdálenostem. Značené výrobky, jejich propagace a prodej, případně i možnost osobního setkání s výrobci a návštěva dílen či farem zároveň posilují turistickou atraktivitu regionu, dotváří jeho charakter a příznivě ovlivňují vnímání regionu jako celku.

Zavedením systému značení v regionu iniciována žádoucí spolupráce, jak mezi podnikateli s podobnou filozofií (výrobci, prodejci) navzájem, tak i dále s místní samosprávou, zástupci ochrany přírody a neziskovými organizacemi, což vede k oživení místní komunity a naplnění jednoho z předpokladů k úspěšnému čerpání různých forem podpory z národních i mezinárodních (evropských) zdrojů.

Příklady místního či regionálního značení výrobků a zemědělských a potravinářských produktů najdeme dnes snad ve všech evropských zemích. Rostoucí poptávka po produktech se známým původem a zaručenou kvalitou je přirozenou reakcí na globalizaci výroby a zásobování. Regionální značky nemohou tento všudypřítomný proces zastavit, mohou však pomoci zprostředkovat cestu od poctivého řemeslníka či zemědělce k poučenému zákazníkovi a v optimálním případě tak přispět k zachování nebo i rozvoji tradičních či podpoře nových řemesel a zemědělských činností, což ve svém důsledku může pozitivně ovlivnit ekonomickou strukturu venkovských oblastí. Souběžným a neméně žádoucím důsledkem je rozvoj místních komunit.

Platforma mezinárodní spolupráce, která vzniká díky projektu „Sdílení zkušeností a vytvoření mezinárodní platformy v oblasti podpory regionálních produktů“ podpořenému z Evropského sociálního fondu v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost, potvrzuje, že motivace pro zavádění regionálního značení i jeho pojetí má v celé Evropě mnoho podobných rysů a zároveň řadu specifik, která nejsou dána jen odlišností místních podmínek. Vzájemné informování a inspirace tak mohou přispět jak k rozvoji konkrétních projektů, tak i ke zvyšování obecného povědomí o potenciálu místní produkce a hledání zdrojů pro financování její podpory.

[ zpět ]
[ nahoru ]

Vyhledávání

Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR